AS K-Print üldised tarnetingimused

Teostaja – K-Print
Tellija – K-Prindilt töid ja teenuseid tellivad kliendid
Pooled – Teostaja ja Tellija koosTööd – tööd ja teenused, mida Tellijad tellivad Teostajatelt
Pakkumine – pakkumus võlaõigusseaduse mõistes
Nõusolek – nõustumus võlaõigusseaduse mõistes

1. Tellimine
1.1. Hinnapäring peab olema vormistatud kirjalikult. Hinnapäringu alusel tehtud Pakkumine on jõus Pakkumises märgitud tähtajani.
1.2. Pakkumisele antud suuline vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei ole Teostajale siduv.
1.3. Tellija kinnitab Pakkumise sobivuse kirjalikult Tellimuskirjaga, hilisemad Tellijapoolsed muudatused peavad Teostaja poolt olema kinnitatud kirjalikult.
1.4. Kui Teostajalt tellitakse makette või näidiseid, mis ei sisaldu esialgses Pakkumises, on Tellija kohustatud Teostajale hüvitama nendega seoses kantud kulud vastavalt reaalsele kulule ka juhul, kui Tellija loobub tellimusest.
1.5. Hinnapäringule või Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on saatja omand ja teisel osapoolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega anda kolmandate isikute valdusesse.

2. Hind
2.1. Hinnad pakutakse ilma käibemaksuta Teostaja laos, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
2.2. Teostaja garanteerib Tellijale kokkulepitud tiraaži ±1% kõikumisega tellitud kogusest ning tasumine toimub vastavalt tegelikule tiraažile. Tellija kohustub tasuma kogu üleantava tiraaži eest vastavalt Pakkumises kokkulepitud ühikuhinnale.
2.3. Teostajal on õigus lisada kokkulepitud hinnale neid kulutusi, mis on põhjustatud: – Tellija poolt toodud materjali puudulikkusest ja mittekvaliteetsusest; – Tellija parandustest ja muudatustest, mis on tekkinud peale tellimuskirja esitamist; – Tellijapoolsetest viivitustest, vigaste trükifailide parandustest ja nende kinnitamisest; – Tellija poolt esitatud hilisematest lisanõudmistest, mis ei sisaldu Pakkumises – kontrolltõmmised, (proof) trüki- või värvinäidised jms.; – Tellimuse tiraaži suurendamisest.

3. Puudustega tööd
3.1. Juhul kui töö kvaliteedist tulenevalt ei ole täiendavat kvaliteedinõuet võib tiraaži hulgas esineda kuni 0,5% tellimusele mittevastavaid trükiseid.
3.2. Tellijal puudub õigus hinnaalanduseks või trükisest loobumiseks juhul, kui: – Viga tuleneb ebakorrektsest Tellijapoolsest maketist või vigasest algmaterjalist; Tellija parandustest, mida võib tõlgendada erinevalt või veast, mis on jäänud Tellija poolt heakskiidetud tõmmisel parandamata; – Esineb tühine erinevus etteantud kontrolltõmmisest (proofist) või paberinäidisest, heakskiidetud näidistõmmisest või muust taolisest. Paberit loetakse näidisele vastavaks, kui sellel on näidisega sama paberitööstuse tüübitähis. Kontrolltõmmise puudumisel jääb värvide tasakaal Tellija vastutusele.
3.3. Kui Tellija ei pea kinni materjalide esitamise graafikust, trükib Teostaja sellest tulenevad hilinenud Tööd vastavalt esimesele vabale tootmisvõimsusele. Teostaja teavitab Tellijat sellest kirjalikult.

4. Kahju hüvitamine
4.1. Teostaja süül töö tellimusele mittevastavuse korral täidab Teostaja, vastavalt poolte kirjalikule kokkuleppele, kas tellimuse uuesti vastavalt esitatud tellimusele, vähendab tellimuse hinda või tagastab tasutud lepingulise hinna.
4.2. Teostaja ei vastuta Tellijale kaudselt põhjustatud kahjude eest, nagu näiteks saamata jäänud kasum, tema majandusliku tegevuse häiritus või kolmandale isikule tekitatud kahju.

5. Kaebuste esitamine
5.1. Tellijal on õigus esitada kaebusi tellimuse teostamisel tehtud vigade kohta: – Töö valmimise viibimise korral 4 päeva jooksul alates viibimisest teada saamisest; – Toodangus esinevate tõsiste vigade korral 3 päeva jooksul peale selle vastuvõtmist, või pärast seda, kui klient oleks pidanud vastavalt lepingule toodangu vastu võtma või seda kohapeal kontrollima. Mittekvaliteetne toodang tuleb tagastada Teostajale 14 päeva jooksul.
5.2. Mittekvaliteetseks väidetav toodang tuleb üle kontrollida mõlema osapoole juuresolekul ning kontrolli tulemuste kohta tuleb koostada vastav akt. Pärast nimetatud tähtaja möödumist puudub Tellijal õigus esitada trükikvaliteedi kohta pretensioone.

6. Vääramatu jõud
6.1. Vääramatuks jõuks loetakse streiki, tööseisakut, tulekahju või muud Teostajast või Allhankijast mittesõltuvat ületamatut takistust. Vääramatu jõu asjaolu vabastab Teostaja tähtajast kinnipidamisest.
6.2. Tööjõu või tooraine puudus, masinarike, õigusaktid või muud mõjuvad ning tõsiselt võetavad, Teostajast või Allhankijast mitteolenevad põhjused, mida ei saanud ette näha, annavad samuti õiguse tellimuse tähtaja pikendamisele.
6.3. Kui vääramatu jõu juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud töö sooritamist sedavõrd, et Tellija, Teostaja või pooled koos ei ole enam huvitatud tellimuse täitmisest, on Tellijal või Teostajal õigus lõpetada leping täielikult või seni realiseerimata osas. Sellisel juhul ei ole Tellijal õigust nõuda tekitatud kahjude hüvitamist, välja arvatud kasutada antud vara tagastamist.
6.4. Pool, kelle tegevus on takistatud vääramatu jõu tõttu, kohustub sellest teist poolt teavitama esimesel võimalusel.

7. Maksetingimused
7.1. Kui töö valmimine viibib Tellija süül, võib Teostaja teha eraldi arve tegelikult teostatud Tööde eest.
7.2. Kui Tellija viivitab tasu maksmisega, võib Teostaja hoida valmis toodet või algmaterjale enda valduses niikaua, kui kogu summa on tasutud.
7.3. Teostaja võib Tellija poolt tellitud toodangut kasutada tema võlgnevuse tagatisena ja realiseerida võlgnevuse katteks.
7.4. Tasumisega viivitamisel on Teostajal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda lepingulist viivist tähtaegselt tasumata summadelt 0,1% iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 päeva on Teostajal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% iga viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid, teises järjekorras viivised ning kolmandas järjekorras põhivõlgnevus.
7.5. Kui Tellija viivitab tasumisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus loovutada nõue Tellija vastu sissenõudmiseks inkassofirmale. Kõik sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija. Kui Tellija ei tasu arvet õigeaegselt võib Teostaja nõudeõiguse omal äranägemisel edasi anda (müüa, pantida) kolmandatele isikutele.
7.6. Tellija tagab endale Lepinguga võetud kohustuste täitmise kogu oma põhi- ja käibevaraga.

8. Omandiõigus ja vastutus
8.1. Teostaja töö vahetulemuste jaoks hangitud või valmistatud töövahendid ja muud tarbed on Teostaja omand.
8.2. Tellija poolt töö tarvis Teostaja kasutusse antud materjalid on Tellija omand, mille Teostaja tagastab Tellijale töö valmides, välja arvatud punktides 7.3 ja, 7.4 ettenähtud juhtudel.
8.3. Teostaja ei garanteeri talle kasutada antud materjalide puhul nende esialgse kvaliteedi säilimist.
8.4. Vastutus toote eest läheb Tellijale üle alates üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma toote vastu. Kauba omandiõigus läheb Tellijale üle, kui kogu tehingu hind ja muud tekkinud kulud on makstud, juhul kui pole teisiti kokku lepitud.
8.5. Kui Teostaja valdusse usaldatud materjalide väärtus on suur, peab Tellija sellest eelnevalt teatama. Teostaja ei vastuta Tellija ja kolmanda isiku vahelistest õigussuhetest tulenevate kohustuste eest.
8.6. Tellimuse tootmisega seotud kolmandate isikute autori- või muude õiguste tagamise eest vastutab Tellija.
8.7. Tellimuse omandiõigus kuulub Teostajale kuni tellimuse eest pole täielikult tasutud.

9. Üldised eeskirjad
Konkreetsete trükitoodete raamatukogudele üleandmise kohustuse (sundeksemplari seadus) või muu sarnase kohustuse puhul valmistab Teostaja sundeksemplarid Tellija kulul lisaks tellimusega määratud trükiarvule ning edastab need ettenähtud adressaatidele Tellija kulul.

10. Vaidluste lahendamine
Teostaja ja Tellija vahelised erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel.