AS K-Printin yleiset toimitusehdot

Toteuttaja – K-Print
Tilaaja – K-Printiltä töitä ja palveluja tilaava asiakas
Osapuolet – toteuttaja ja tilaaja yhdessä
Työt – työt ja palvelut, joita tilaajat tilaavat toteuttajalta
Tarjous – velvoiteoikeuslain mukainen tarjous
Suostumus – velvoiteoikeuslain mukainen suostumus

1.    Tilaaminen
1.1.   Hintatiedustelu on laadittava kirjallisesti. Hintatiedustelun perusteella tehty tarjous on voimassa tarjouksessa mainittuun määräaikaan saakka.
1.2.   Tarjoukseen annettu suullinen vastaus, joka sisältää täydennyksiä, rajoituksia tai ehdotuksia, ei ole toteuttajaa sitova.
1.3.   Tilaaja vahvistaa tarjouksen soveltuvuuden kirjallisesti tilauskirjeellä, toteuttajan on vahvistettava tilaajan myöhemmin tekemät muutokset kirjallisesti.
1.4.   Mikäli toteuttajalta tilataan malleja tai näytteitä, jotka eivät sisälly alkuperäiseen tarjoukseen, on tilaajan korvattava toteuttajalle niihin liittyvät kulut todellisten kulujen mukaan myös siinä tapauksessa, että tilaaja luopuu tilauksesta.
1.5.   Hintatiedusteluun tai tarjoukseen liitetyt ehdotukset, piirrokset, mallit tai muu valmisteleva materiaali on lähettäjän omaisuutta eikä toisella osapuolella ole oikeutta käyttää niitä oman etunsa mukaisesti muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa kolmansille henkilöille.

2.     Hinta
2.1.  Hinnat esitetään ilman arvonlisäveroa toteuttajan varastossa, ellei ole sovittu toisin.
2.2.  Toteuttaja takaa tilaajalle sovitun painosmäärän ±1 % poikkeamalla tilatusta määrästä ja maksu suoritetaan todellisen painosmäärän mukaan. Tilaaja sitoutuu maksamaan koko luovutetusta painoksesta tarjouksessa sovitun yksikköhinnan mukaisesti.
2.3.  Toteuttajalla on oikeus lisätä sovittuun hintaan ne kustannukset, joiden syynä on:
– tilaajan toimittaman materiaalin puutteet ja huono laatu
– tilaajan korjaukset ja muutokset, jotka on tehty tilauskirjeen esittämisen jälkeen
– tilaajasta johtuvat viivytykset, virheellisten tiedostojen korjaukset ja korjausten vahvistus
– tilaajan esittämät myöhemmät lisävaatimukset, jotka eivät sisälly tarjoukseen – korjausvedokset, paino- tai värimallit yms.
– tilauksen painoksen suurentaminen.

3.     Puutteelliset työt
3.1.  Mikäli työn laadun osalta ei esitetä täydentäviä laatuvaatimuksia, voi painoksessa olla korkeintaan 0,5 % painotuotteita, jotka eivät vastaa tilausta.
3.2.  Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia alennusta tai luopua painatuksesta, mikäli:
– virhe johtuu tilaajan esittämästä virheellisestä mallista tai virheellisestä materiaalista; tilaajan korjauksista, joita voi tulkita eri tavoin, tai virheestä, jota tilaaja ei ole korjannut hyväksymässään vedoksessa
– kyseessä on mitätön ero verrattuna esitettyyn korjausvedokseen (proof) tai paperinäytteeseen, hyväksyttyyn mallivedokseen tai muuhun vastaavaan. Paperin katsotaan vastaavan mallia, mikäli sillä on mallin kanssa sama paperiteollisuuden tyyppimerkintä. Mikäli korjausvedosta ei tehdä, jää väritasapaino tilaajan vastuulle.
3.3.  Mikäli tilaaja ei noudata materiaalin toimittamisen aikataulua, toteuttaja painaa sen tähden myöhästyneet työt ensimmäisen vapaan tuotantomahdollisuuden mukaan. Toteuttaja ilmoittaa siitä tilaajalle kirjallisesti.

4.     Vahingon korvaaminen
4.1.  Mikäli työ ei toteuttajasta johtuvasta syystä vastaa tilausta, toteuttaja toteuttaa osapuolten kirjallisen sopimuksen mukaisesti joko tilauksen uudelleen esitetyn tilauksen mukaisesti, laskee tilauksen hintaa tai palauttaa maksetun sopimuksen mukaisen hinnan.
4.2.  Toteuttaja ei vastaa tilaajalle välillisesti aiheutuneesta tappiosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, taloudellisen toiminnan häiriöistä tai kolmannelle henkilölle aiheutuneesta vahingosta.

5.    Valitusten esittäminen
5.1.  Tilaajalla on oikeus valittaa tilauksen täyttämisessä tehdyistä virheistä:
– mikäli työn valmistuminen viivästyy, 4 päivän kuluessa siitä, kun hän sai tietää viivästymisestä
– mikäli tuotannossa on huomattavia virheitä, 3 päivän kuluessa työn vastaanottamisesta tai sen jälkeen, kun asiakkaan olisi pitänyt sopimuksen mukaan ottaa tuotanto vastaan tai tarkastaa se paikan päällä. Huonolaatuinen tuotanto on palautettava toteuttajalle 14 päivän kuluessa.
5.2.  Huonolaatuisena pidettävä tuotanto on tarkastettava molempien osapuolten läsnäollessa ja tarkastuksen tuloksista on laadittava asianmukainen selvitys. Edellä mainitun määräajan umpeuduttua tilaajalla ei ole oikeutta esittää painotyön laatua koskevia valituksia.

6.     Ylivoimainen este
6.1.  Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lakko, työnseisaus, tulipalo tai muu toteuttajasta tai alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este. Ylivoimainen este vapauttaa toteuttajan määräajan noudattamisvaatimuksesta.
6.2.  Työvoiman tai raaka-aineen puute, konerikko, säädökset tai muut pätevät ja vakavat, toteuttajasta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei ollut mahdollista ennakoida, antavat samaten oikeuden pidentää tilauksen määräaikaa.
6.3.  Mikäli ylivoimainen este vaikeuttaa teknisesti tai taloudellisesti sovitun työn toteuttamista siinä määrin, että tilaaja, toteuttaja tai osapuolet yhdessä eivät enää ole kiinnostuneita tilauksen täyttämisestä, on tilaajalla tai toteuttajalla oikeus purkaa sopimus kokonaisuudessaan tai sen täyttämättömältä osalta. Siinä tapauksessa tilaajalla ei ole oikeutta vaatia aiheutetun vahingon korvaamista, paitsi käyttöön annetun omaisuuden palauttamista.
6.4.  Osapuoli, jonka toimintaa ylivoimainen este häiritsee, sitoutuu ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle ensimmäisen tilaisuuden tullen.

7.     Maksuehdot
7.1.  Mikäli työn valmistuminen viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä, voi toteuttaja laatia erillisen laskun todellisuudessa suoritetuista töistä.
7.2.  Mikäli tilaaja viivyttää maksamista, voi toteuttaja pitää valmiin tuotteen tai alkuperäiset materiaalit hallussaan siihen asti, että koko summa on maksettu.
7.3.  Toteuttaja voi käyttää tilaajan tilaamaa tuotantoa velan takauksena ja myydä sitä velan katteeksi.
7.4.  Mikäli maksaminen viivästyy, on toteuttajalla oikeus vaatia ja tilaajalla velvollisuus maksaa sopimukseen perustuvaa viivästyskorkoa määräaikaan mennessä maksamattomilta summilta 0,1 % kultakin viivästyneeltä kalenteripäivältä. Mikäli maksaminen viivästyy yli 15 päivää, on toteuttajalla oikeus vaatia ja tilaajalla velvollisuus maksaa viivästyskorkoa määräaikaan mennessä maksamattomilta summilta 0,5 % kultakin viivästyneeltä kalenteripäivältä. Velkaa maksettaessa vähennetään ensin sakot, sen jälkeen viivästyskorot ja kolmantena varsinainen velka.
7.5.  Mikäli tilaaja viivyttää maksamista yli 30 päivää, on tilaajalla oikeus luovuttaa tilaajaa koskeva vaade perittäväksi perintätoimistolle. Tilaaja on velvollinen maksamaan kaikki perintään liittyvät kulut. Mikäli tilaaja ei maksa laskua määräaikaan mennessä, voi toteuttaja luovuttaa (myydä, pantata) vaateen oman arvionsa mukaan kolmansille henkilöille.
7.6.  Tilaaja vastaa sopimuksessa ottamiensa velvollisuuksien täyttämisestä koko käyttö- ja vaihto-omaisuudellaan.

8.     Omistusoikeus ja vastuu
8.1.  Toteuttajan työn väliaikaistuloksia varten hankkimat tai valmistamat työvälineet ja muut tarvikkeet ovat toteuttajan omaisuutta.
8.2.  Tilaajan työtä varten toteuttajan käyttöön antama materiaali on tilaajan omaisuutta, jonka toteuttaja palauttaa tilaajalle työn valmistuessa, paitsi kohdissa 7.3 ja, 7.4 määritellyissä tapauksissa.
8.3.  Toteuttaja ei takaa käyttöönsä saaman materiaalin alkuperäisen laadun säilymistä.
8.4.  Vastuu tuotteesta siirtyy tilaajalle luovutushetkenä. Luovutushetkeksi katsotaan ajankohta, jona tilaaja tai joku tämän valtuuttama henkilö ottaa tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt ottaa tuote vastaan. Tavaran omistusoikeus siirtyy tilaajalle, kun koko liiketoimen hinta ja muut syntyneet kulut on maksettu, ellei ole sovittu toisin.
8.5.  Mikäli toteuttajan haltuun uskottujen materiaalien arvo on suuri, on tilaajan ilmoitettava siitä etukäteen. Toteuttaja ei vastaa tilaajan ja kolmannen henkilön välisiin oikeudellisiin suhteisiin liittyvistä velvollisuuksista.
8.6.  Tilauksen valmistamiseen liittyvien kolmansien henkilöiden tekijänoikeuksien tai muiden oikeuksien takaamisesta vastaa tilaaja.
8.7.  Tilauksen omistusoikeus kuuluu toteuttajalle niin kauan, kun tilausta ei ole maksettu kokonaisuudessaan.

9.     Yleiset säännökset
Mikäli on olemassa tiettyjen painotuotteiden kirjastoille luovuttamisen velvollisuus  (pakollisia kappaleita koskeva laki) tai muu vastaava velvollisuus, valmistaa toteuttaja pakolliset kappaleet tilaajan kustannuksella tilauksessa määritellyn painosmäärän lisäksi ja välittää ne vastaanottajille tilaajan kustannuksella.

10.  Riitojen ratkaisu
Toteuttajan ja tilaajan väliset erimielisyydet ratkaistaan osapuolten sopimuksella. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita viedään ratkaistavaksi Harjun käräjäoikeuteen (Harju Maakohus).