KPrint profiilit ja esiasetukset –Lataa
PDF export – Lataa
Indesign PDF -vientiasetukset – Lataa

Väriprofiili päällystetylle paperille – pso-coated_v3
Väriprofiili päällystämättömälle paperille – pso-uncoated_v3_fogra52

Oppaat painotöiden tilaamiseen

PDF-tiedoston tulee noudattaa standardia PDF/X:1a (2001) ja olla erottamattomassa (composite) muodossa.

Kaikkien käytettyjen fonttien (kirjasintyyppien) on sisällyttävä PDF-tiedostoon.

Painotuotteen puhtaan mitan (trim box) on sijaittava tarkalleen pohjasivun keskellä, ja siihen on lisättävä symmetrisesti 3–5 mm leikkuuvara (bleed).

Kaikki taustat, viivat, kuvat ym. muotoiluelementit, jotka ulottuvat puhtaan muodon reunaan, on suunniteltava 3–5 mm yli muodon reunan, jotta ne ulottuisivat leikkausvaraan.

Kaikkien tekstien, sivunumeroiden ja muiden suunnitteluelementtien, jotka eivät missään tapauksessa saa hävitä viimeistelyn aikana (stanssaus, leikkaus, taitto, sidonta jne.), on sijaittava vähintään 3 mm etäisyydellä sivun reunoista.

Kaikkien tiedostojen tulee olla mittakaavassa 1:1.

Laadukkaiden kuvien optisen erotuskyvyn eli resoluution (dpi) on vastattava kaksinkertaista rasteritiheyttä (lpi), mutta se ei saa olla alle 200 dpi. Digitaalisesti nostettua resoluutiota painannan valmistelun valvontajärjestelmä ei kykene tunnistamaan. Kirjapaino ei vastaa siitä johtuvasta laadun heikkenemisestä.

Painotuotteiden arkkikokoonpano suoritetaan kirjapainossa, joten tiedostossa sivujen on oltava erikseen eikä pareittain.

Poikkeuksena on liimasidotun kirjan kansitiedosto, joka voi olla yhdistettynä selkään (sisäkannet ovat myös kansia ja ne on myös yhdistettävä selkään). Siinä tapauksessa on ehdottomasti otettava huomioon kirjan oikea paksuus, joka riippuu sivujen määrästä ja materiaalin paksuudesta.

Liimasidotun kirjan kansien tiedoston voi toteuttaa myös erillisinä sivuina, jolloin kokoonpanosta huolehtii kirjapaino. Siinä tapauksessa painettava tiedosto sisältää 5 sivua: etukansi+etusisäkansi+takasisäkansi+takakansi+selkä.

Monisivuisten painotuotteiden tiedostossa on kaikkien sivujen oltava samassa tiedostossa ja oikeassa järjestyksessä. Jos painotuotteen sisältö ja kannet painetaan eri materiaalille, ne voivat olla erillisinä tiedostoina. Huom! Myös sisällyksetön (tyhjä) sivu on sivu ja sen on oltava tiedostossa omalla paikallaan!

Painotuotteen värien käytön mukaan, CMYK, SPOT tai CMYK+SPOT, on tiedoston värit muunnettava vastaavaan väritilaan.

Jos painettava tiedosto sisältää RGB- tai Lab-värejä, voi näiden värien automaattinen muuntaminen kirjapainossa CMYK-väritilaan aiheuttaa sen, että sävyt poikkeavat huomattavasti muunnetuista. Sama koskee myös SPOT-värien automaattista muuntamista CMYK-tilaan.

Painotuotteen suunnittelussa on varmasti huomioitava, että:

Kirjapaino muuttaa automaattisesti kaikki mustat (K-100 %) kohteet (tekstit, viivat, taustat) päälle painettaviksi eli tehdään black overprint. Jos halutaan käyttää mustaa ilman päälle painantaa, on kohteet suunniteltava vastaavasti (C-1 %, M-1 %, Y-1 %, K-100 %)

Kirjapaino lisää erisävyisten kohteiden ääriviivoihin lihotuksen (trapping)

Jos painettavan tiedoston kokonaisväriprosentti (TIL) on korkeampi kuin painopaperin sallittu kokonaisväriprosentti, vähentää kirjapaino vastaavaa ICC-profiilia käyttäen sen sallittuun arvoon.

Stanssattavien painotuotteiden tiedostossa on suunnitelmassa sijaitseva stanssiviiva toteutettava spottiväreillä vektorigrafiikkana ja sen on oltava päälle painettava (overprint).

Stanssipiirroksessa käytetyt erityyppiset viivat on toteutettava seuraavin värein: leikkuuterä- punainen, nuuttaus- vihreä ja perforointiterä- keltainen.[M1]

Stanssipiirroksia tehtäessä on otettava huomioon, että stanssin terien välisen etäisyyden on oltava vähintään 3mm.

Korkopuristettavat ja kohdelakattavat suunnitteluelementit on toteutettava viivagrafiikkana spottiväreillä, jotka poikkeavat muuten käytetyistä väreistä ja niiden on oltava päälle painettavia (overprint).  Korkopuristuksen (kohdelakkauksen) suunnitelma voi olla myös erillisenä tiedostona tai painettavan tiedoston sivulla, mutta varmasti samalla pohjalla ja sijoituksella kuin muu suunnittelu. Jos painotuotteessa käytetään sekä korkopuristusta että kohdelakkausta, ne on esitettävä toisistaan poikkeavin spottivärein.

Korkopuristuksessa on ehdottomasti merkittävä puristamisen suunta.

Foliopainantana toteutettavat elementit on esitettävä muusta suunnitelmasta poikkeavalla spottivärillä ja niiden on oltava päälle painettavia (overprint). Jos käytetään useaa eriväristä foliota, ne on esitettävä erilaisin spottivärein.

Foliopainannassa suunnitteluelementtien toteutuksen tarkkuus vaihtelee 1 mm rajoissa. Se on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Foliopainannan laatat valmistetaan syövyttämällä. Sen tähden eivät alle 0,3 mm viivat (myöskään negatiiviviivat) ole mahdollisia.

Mikäli edellä mainittuja vaatimuksia ei ole noudatettu, on kirjapainolla oikeus vaatia materiaalin muuntamista vaatimuksia vastaavaksi. Mikäli painettava tiedosto ei vastaa esitettyjä ehtoja, ei kirjapaino voi taata laadukasta painotuotetta. Kirjapainon tekemistä korjauksista peritään maksu.

Painettavia ja suunnittelutiedostoja koskevat suositukset

Painamisen lopputulos riippuu olennaisesti suunnittelussa käytetyistä kuvien värierotteluista. Jotta painotuote olisi korkealaatuinen, on kiinnitettävä huomiota materiaaliin, jolle painetaan. Materiaalin mukaan on valittava oikea ICC-profiili kuvien muuntamiseksi RGB-väritilasta (jota valokuvauksessa yleensä käytetään) CMYK-väritilaan, jota käytetään painamisessa. Oikean ICC-profiilin käyttö takaa kullekin materiaalille sopivan pistekasvun, värimaksimin (TIL) ja värisävyn, kontrastin jne. mahdollisimman pienet poikkeamat verrattuna toivottuun. On myös erittäin tärkeää käyttää graafisten kohteiden värisävyjä valittaessa oikeaa värikarttaa. Samalla koodilla merkityt värisävyt voivat antaa hyvin poikkeavan tuloksen painettuna peitetylle tai peittämättömälle materiaalille. Tärkeää on myös se, että suunnittelussa käytettävän tietokoneen näyttö kalibroidaan säännöllisesti ja tietokoneen työpöydän asetukset vastaavat materiaalia.

Painettavaa tiedostoa laadittaessa kannattaa siis aloittaa suunnitteluohjelman työpöydän asetusten säätämisestä vastaamaan valittua materiaalia.

Kirjapainossa K-Print eniten käytetyt materiaalit ja niihin sopivat ICC-profiilit:
Vahvasti päällystetty kiiltävä (Gloss) paperi:  pso-coated_v3   Painorasterin tiheys 175 lpi
Vahvasti päällystetty matta (Silk) paperi: pso-coated_v3 Painorasterin tiheys 175 lpi
Kevyesti päällystetty matta (Matt) paperi:  pso-coated_v3 Painorasterin tiheys 150 lpi
Päällystämätön (Uncoated) paperi: pso-uncoated_v3_fogra52Painorasterin tiheys 150 lpi
Päällystetyt kartongit: pso-coated_v3 Painorasterin tiheys 150 lpi
Päällystämättömät kartongit: pso-uncoated_v3_fogra52  Painorasterin tiheys 150 lpi

Mikäli painotuotteessa käytetään erityyppisiä materiaaleja (esim. kirjan kannet Gloss-paperilla ja sisältö päällystämättömällä paperilla), se on otettava huomioon myös tiedostoa tehtäessä.

Suunnittelussa on otettava huomioon myös erilaiset sidontatyypit.

Liimasidotun kirjan etu- ja takakansi liimataan n. 7 mm osalta sisällön etu- tai takasivun  sisäpuolelle, joten liimasidottavaa kirjaa suunniteltaessa on sivujen ja sisäreunan sisällön väliin jätettävä vähintään 10 mm.

Esitteessä (wire-sidonta) on otettava huomioon, että sisemmät arkit siirtyvät materiaalin paksuuden verran ulospäin. Kirjapaino voi kompensoida tämän (creeping), mikäli ei ole käytetty sivulta toiselle ulottuvia kuvia ja tekstejä. Mikäli halutaan käyttää tällaisia elementtejä, on tärkeät elementit (tekstit, sivunumerot jne.) sijoitettava riittävän kauaksi sivun ulkoreunasta.

Spiraali- ja kampasidonnassa on otettava huomioon, että painotuotteen spiraalin puolelle tulevaan reunaan tehdään reiät. Rei’ityksen etäisyys sivun reunasta on 7 mm, lisättäessä ripustuslenkki 10 mm.