Kõik KPrindi trükiprofiilid ja sätted – Laadi alla
Failide eksportimise juhend – Laadi alla
Indesign programmis PDF salvestamise sätted – Laadi alla

Profiil kaetud paberile – PSO-coated_v3
Profiil katmata paberile – PSO-uncoated_v3_fogra52

Videojuhendid failide tegemiseks

PDF fail peab olema tehtud vastavalt standardile PDF/X:1a (2001)  ja separeerimata (composite) kujul.

Kõik kasutatud fondid (kirjatüübid) peavad olema kaasatud PDF faili.

Trükise puhas mõõt (trim box) peab asetsema täpselt aluslehe keskel, millele on lisatud sümmeetriliselt 3-5 mm lõikevaru (bleed).

Kõik taustad, jooned, pildid jm kujunduselemendid, mis ulatuvad puhta formaadi servani, tuleb kujundada 3-5 mm üle formaadi serva, et nad ulatuksid lõikevarusse.

Kõik tekstid, lehekülje numbrid ja muud kujunduselemendid, mis ei tohi mingil juhul järeltöötluse (stantsimine, lõikamine, voltimine köitmine jne) käigus kaotsi minna, peavad asetsema lehekülje servadest vähemalt 3 mm kaugusel.

Kõik trükifailid peavad olema kujundatud mõõtkavas 1:1.

Kvaliteetsete piltide optiline lahutusvõime ehk resolutsioon (dpi) peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (lpi), kuid kindlasti mitte alla 200 dpi . Digitaalselt tõstetud resolutsiooni trükiettevalmistuse kontrollsüsteem ei  suuda tuvastada. Sellest tuleneva kvaliteedi halvenemise eest trükikoda ei vastuta.

Trükiste poognamontaaž teostatakse trükikojas, seega trükifailis peavad olema leheküljed eraldi mitte paarikaupa kokku kujundatud.

Erandiks on liimköites raamatu kaanefail, mis võib olla koos seljaga kokku monteeritud (sisekaaned on ka kaaned ja peavad olema samuti koos seljaga kokku monteeritud). Sel juhul tuleb kindlasti arvestada raamatu õiget seljapaksust, mis tuleneb sisu lehtede arvust ja materjali paksusest.

Liimöites raamatu kaante trükifaili võib kujundada ka eraldi lehekülgedena ja montaaži teeb trükikoda. Sellisel juhul koosneb trükifail 5 leheküljest: esikaas+esisisekaas+tagasisekaas+tagakaas+selg.

Mitme leheküljeliste trükiste trükifailis peavad kõik leheküljed olema lehekülgede õiges järjestuses ühe failina. Kui trükise sisu ja kaaned trükitakse erinevatele materjalidele võivad nad olla eraldi trükifailidena. NB! Ka ilma kujunduseta (tühi) lehekülg on lehekülg ja peab olema trükifailis oma õiges kohas!

Vastavalt trükise värvilisusele kas CMYK, SPOT või CMYK+SPOT, peavad värvid trükifailis olema konverteeritud vastavasse värviruumi.

Kui trükifail sisaldab RGB või Lab värve , siis nende värvide automaatsel konverteerimisel trükikojas CMYK värviruumi võivad valitud värvitoonid tunduvalt erineda konverteeritutest. Sama kehtib ka SPOT värvide automaatsel konverteerimisel CMYK-i.

Trükise kujundamisel tuleb kindlasti arvestada, et:

Trükikoda muudab automaatselt kõik mustad (K-100%) objektid (tekstid, jooned, taustad) ületrükitavaks, ehk tehakse black overprint. Kui on tarvis kasutada ületrükita musta, peab need objektid kujundama vastavalt (C-1%, M-1%, Y-1%, K-100%)

Trükikoda lisab erinevat tooni objektide piirjoontele ülekatte (trapping)

Kui trükifailis  olev summaarne värviprotsent (TIL)  ületab valitud trükipaberi lubatud summaarse värviprotsendi, vähendab trükikoda vastavat ICC profiili kasutades selle lubatud väärtuseni.

Stantsitavate trükiste trükifailis peab kujundusel asuv stantsijoon olema kujundatud spot värvidega vektorgraafikas ja olema ületrükitav (overprint).

Stantsijoonisel kasutatud eritüübilised jooned peavad olema kujundatud järgmiste värvidega: lõiketera- punane, nuut- roheline ja perfotera- kollane.

Stantsijooniste kujundamisel tuleb arvestada, et stantsi terade vahekaugus peab olema minimaalselt 3mm.

Surutrükitavad ja kohtlakitavad kujunduselemendid peavad olema kujundatud joongraafikas, spot värvidega mis erinevad kujunduses kasutatavatest värvidest ja ületrükitav (overprint).  Surutrüki (kohtlaki) kujundus võib asetseda ka eraldi failis või trükifaili leheküljel, kuid kindlasti kujundusega samasel aluslehel ja paigutusega. Kui trükises on kasutatud nii surutrükki, kui ka kohtlakki peavad need olema kujundatud erinevate spot värvidega.

Surutrüki korral peab kindlasti olema ära märgitud surumise suund.

Fooliumtrükis teostatavad elemendid peavad olema kujundatud muust kujundusest erineva spot värviga ja olema ületrükitav (overprint). Kui kujunduses on kasutatud mitut erivärvi fooliumit, peab need kujundama erinevate spot värvidega.

Fooliumtrükis kujunduselementide pealekandmise täpsususe kõikumine on 1mm. Sellega tuleb kujundamisel kindlasti arvestada.

Fooliumtrüki klisheed valmistatakse söövitusmeetodil. Sellest tulenevalt ei ole võimalikud jooned (ka negatiivjooned) paksusega alla 0,3mm.

Kui eelpool loetletud nõuded ei ole järgitud on trükikojal õigus esitatud materjal nõuetele vastavusse viimiseks tagasi lükata. Kui trükifail ei vasta antud tingimustele, ei saa trükikoda garanteerida kvaliteetset trükist. Trükikoja poolt tehtavad parandused on tasulised.

Soovitused trüki- ja kujundusfailidele:

Trükise lõpptulemus oleneb väga oluliselt kujunduses kasutatud piltide värvilahutusest. Kvaliteetse trükise saamiseks tuleks kindlasti arvestada materjaliga millele trükitakse. Vastavalt materjalile tuleb valida õige ICC profiil piltide konverteerimiseks RGB värviruumist (milles üldjuhul tehakse fototöötlus) CMYK värviruumi, mida kasutatakse trükkimisel. Õige ICC profiili kasutamine tagab igale materjalile vastava punktikasvu, värvimaksimumi(TIL) ja võimalikult väikese  värvitooni, kontrasti jne erinevuse soovitust. Samuti on väga oluline kasutada graafiliste objektide värvitooni  valikul õiget värvikataloogi. Sama koodiga värvitoonid võivad oluliselt erineda kaetud ja katmata materjalile trükituna. Samuti on tähtis, et kujundusarvuti monitor oleks regulaarselt kalibreeritud ning arvuti töölaud seadistatud vastavalt materjalile.

Seega tuleks trükifaili tegemisel alustada kujundusprogrammi töölaua seadistamisest vastavalt materjali valikule.

Trükikojas K-Print enim kasutatavad materjalid ja nendele sobivad ICC profiilid:

Kõrgelt kaetud läikiv (Gloss) paber:  pso-coated_v3          Trükirastri tihedus 175 lpi
Kõrgelt kaetud matt (Silk) paber: pso-coated_v3       Trükirastri tihedus 175 lpi
Kergelt kaetud matt (Matt) paber: pso-coated_v3   Trükirastri tihedus 150 lpi
Katmata (Uncoated) paber: pso-uncoated_v3_fogra52       Trükirastri tihedus 150 lpi
Kaetud kartongid: PSOcoated_v3.icc       Trükirastri tihedus 150 lpi
Katmata kartongid: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc   Trükirastri tihedus 150 lpi

Kindlasti tuleb kujundamisel arvestada ka erinevate köidetega.

Liimköites raamatu esi- ja tagakaas liimitakse ca 7mm ulatuses sisu esi või tagalehesiseküljele, seega tuleks liimköites raamatu sisu kujundamisel jätta lehekülgede siseserva ja kujunduse vahele min 10mm.

Broshüüri (traatköide) korral tuleb arvestada sisemiste poognate välja nihkumisega materiali paksuse võrra. Trükikoda saab seda kompenseerida (creeping) juhul kui ei ole kasutatud ühelt leheküljelt teisele ulatuvaid pilte ja tekste. Kui selliseid kujunduselemente soovitakse kasutada, tuleb tähtsad kujunduselemendid (tekstid, lehekülje numbrid jne) kujundada lehekülje välisservast piisavale kaugusele.

Spiraal ja kammköites trükise kujundamisel tuleb arvestada, et trükise spiraalitav serv augustatakse. Augustuse kaugus lehe servast on 7 mm, riputusaasa lisamisel  10mm.